DomovDejavnost bolnišniceKlinična dejavnostPaliativna dejavnost › Projekt PO 2009/10

PROJEKT PALIATIVNE OSKRBE 2009/10


» Dokumentacija
» Aktualno
» Več o projektu
» Pogosto zastavljena vprašanja
» Izvajalci
» Povezave


Splošno o projektu

Naročnik

Ministrstvo za zdravje Slovenije Republike Slovenije, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

Nosilec

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Trajanje

Junij 2009 do september 2010

Koordinator projekta

Andreja Peternelj, dipl.m.s.

Strokovni vodja projekta

Asist. Urška Lunder, dr.med. spec.


Povzetek vsebine projekta

Naslov projekta: "Izvajanje celostne paliativne oskrbe v ljubljanski, gorenjski in pomurski regiji"

Paliativna oskrba (v nadaljevanju PO) je aktivna celostna pomoč bolnikom vseh starosti z napredovalo kronično neozdravljivo boleznijo ter njihovim bližnjim, slednjim tako v času bolezni kot v procesu žalovanja. PO ni opredeljena z določenim obolenjem, temveč temelji na oceni stanja bolnika s katerokoli napredovalo kronično boleznijo, oceni verjetne prognoze njegove bolezni ter oceni specifičnih potreb bolnika in njegovih bližnjih. PO oskrba se lahko začenja že zgodaj po diagnozi napredovale kronične neozdravljive bolezni in se nadaljuje v procesu umiranja, smrti in žalovanja. To pomeni, da je terminalna PO zgolj del celostne PO.
Namen PO je izboljšati kakovost življenja bolnikom in njihovim bližnjim s preventivnimi ukrepi in lajšanjem trpljenja tako, da ga zgodaj prepoznamo, ustrezno ocenimo in obravnavamo. Pri tem trpljenje ni omejeno le na bolečino, temveč zajema tudi druge telesne, psihološke, socialne ter duhovne stiske in težave. PO zagotavlja spoštovanje veljavnih etičnih in pravnih norm: človekove pravice, pravice bolnikov in umirajočih.
Za kakovostno paliativno obravnavo je potreben tim strokovnjakov – paliativni tim, v katerem so vsaj zdravnik, medicinska sestra, patronažna medicinska sestra, socialni delavec, po potrebi pa še klinični psiholog/psiholog, delovni terapevt, fizioterapevt, farmacevt, dietetik, koordinator duhovne oskrbe in prostovoljci oz nepoklicni izvajalci. Obseg njihove pomoči je odvisen od potreb bolnika in njegovih bližnjih ter se stopnjuje od začetka bolezni do smrti. Pri tem je zelo pomemben enakopraven in aktiven odnos z bolnikom in njegovimi bližnjimi.
PO je sestavni del zdravstvenega varstva in mora biti dostopna vsem, ki jo potrebujejo in želijo. Ker je celostna obravnava, vključuje tudi storitve socialnega varstva in duhovne oskrbe, če jo bolnik ali njegovi bližnji potrebujejo.

Namen projekta je preizkusiti ustreznost predlaganega modela paliativne oskrbe v Nacionalnem programu paliativne oskrbe, ki je v postopku sprejemanja. Z vključitvijo in integracijo vseh služb in izvajalcev, bo preizkušeno tudi delovanje mreže izvajalcev in služb v okviru obstoječih kadrovskih in materialnih virov in že v naprej predvidenih dodatnih timov ali služb, ki so potrebni za celostno PO bolnika in njegovih bližnjih.
Projekt bo omogočal kadrovsko, organizacijsko in finančno vrednotenje vpeljave celostne paliativne oskrbe v Sloveniji.
Integrirano in kontinuirano izvajanje PO bo izboljšalo kakovost obravnave bolnikov s kronično napredovalo neozdravljivo boleznijo in omogočilo bolnikom v večji meri vključitev v PO in izvajanje PO doma ter tudi umiranje med svojimi bližnjimi.

Temeljni cilji pilotnega projekta so izboljšati kakovost obravnave in omogočiti celosten pristop vsem bolnikom s kronično napredovalo neozdravljivo boleznijo in njihovim bližnjim. Cilji, ki jih želimo doseči, so tudi s sistemskim pristopom in kriteriji zagotoviti bolnikom enako dostopnost do storitev PO, ne glede na raven obravnave ter omogočiti pravočasno in večjo prepoznavnost bolnikov v okolju, kjer živijo ter umestiti vrednotenje in izvajanje paliativne oskrbe na vseh ravneh v redni program storitev zdravstvenega varstva.

Cilji obravnave v pilotnem projektu so:
1. Ugotoviti ustreznost modela PO v slovenskem prostoru.
    1.1. Izdelava ocene potreb po izvajanju PO v vseh treh vključenih področjih.
    1.2. Načrtovanje aktivnosti in izvajanje PO.
    1.3. Koordinacija med izvajalci.
    1.4. Vključevanje tima specialistične PO (v nadaljevanju TSPO) v obravnavo bolnika na vseh ravneh.
2. Omogočiti v večji meri izvajanje PO na domu.
3. Ugotoviti minimalne kadrovske normative za izvajanje kakovostne in učinkovite PO na vseh ravneh obravnave.
4. Določiti in preizkusiti kriterije vključevanja bolnikov v PO.
5. Opredelitev najpogostejših storitev glede na telesne, socialne, psihološke in duhovne potrebe bolnika in njegovih bližnjih.
6. Preizkusiti in po potrebi dopolniti klinični poti PO na vseh ravneh obravnave (prilagojena Edmontonova klinična pot, Liverpoolska klinična pot), oceno potreb, individualen načrt obravnave in ostalo potrebno dokumentacijo / za učinkovito in kakovostno kontinuirano obravnavo, ki bo tudi podlaga za informacijsko podporo izvajanja PO med različnimi izvajalci.
7. Razvijati in izdelati standarde paliativne oskrbe in preizkusiti že izdelane standarde v okoljih izvajanja projekta.
8. Potrditi ustreznost kazalnikov kakovosti PO.
9. Preizkusiti in dopolniti predlagan model koordinacije.
10. Finančna ocena PO na vseh ravneh za umestitev programa PO v Splošni in področni dogovor na vseh ravneh obravnave.

Izvajanje pilotnega projekta
Bolniki, ki izpolnjujejo kriterije za PO bodo vključeni v pilotni projekt paliativne oskrbe v Kliniki Golnik , SB Jesenice, Onkološkem inštitutu, UKC - Kliniki za abdominalno kirurgijo, Kliniki za nevrologijo in Kliniki za gastroenterologijo, SB Murska Sobota. Obravnava bolnika v stacionarni enoti vedno poteka z bolnikovim pisnim soglasjem oziroma soglasjem osebe, ki bolnika zastopa. Obravnava bolnika je vodena po dogovorjenem protokolu- klinični poti, ki vključuje tudi obravnavo bolnika v zadnjem obdobju življenja. V času hospitalizacije je bolnik lahko voden na enoti za paliativno oskrbo ali pa bolniškem oddelku s podporo TSPO.
Po odpustu iz bolnišnice bo bolnik vključen v izvajanje paliativne oskrbe na osnovni ravni , kjer se v pretežni meri v obravnavo vključujeta osebni zdravnik in patronažna medicinska sestra (tim osnovne paliativne oskrbe koordinira osebni izbrani zdravnik). Glede na bolnikove težave in potrebe pa se vključujejo še ostali člani multidisciplinarnega tima.
V mrežo pilotnega projekta bo v okviru regije vključena večina zdravstvenih in socialnih ustanov, centri za socialno delo in hospic kar bo omogočilo v večji meri izvajanje kakovostnejše paliativne oskrbe tudi na domu ali socialnovarstveni ustanovi. S koordinacijo in enotno dokumentacijo bo prenos informacij učinkovitejši, kar bo omogočalo v večji meri celostno obravnavo bolnika, TSPO bo nudil vsem izvajalcem osnovne paliativne oskrbe (na primarni in sekundarni ravni) strokovno podporo kot svetovanje ali neposredno vključevanje v obravnavo in učenje veščin. Podpora TSPO bo zagotovljena 24 ur, vse dni. V okviru pilotnega projekta PO se bo specialistična PO izvajala takrat, ko zaradi zahtevnosti problematike bolnika, ki je vključen v PO, le te ni več mogoče obvladovati v okviru osnovne paliativne oskrbe na bolniškem oddelku ali doma/institucionalnem varstvu.
V času izvajanja pilotnega projekta bodo organizirane tudi različne delavnice, ki bodo usmerjene predvsem v področja, ki se bodo med izvajanjem pokazala za najbolj kritična ( komunikacija, prepoznavanje in obravnava simptomov…).
Za nemoteno izvajanje projekta je v vsaki zdravstveni in socialni ustanovi predviden koordinator paliativne oskrbe.

Vrednotenje pilotnega projekta PO
Pri vrednotenju se bodo upoštevali kazalniki kakovosti izvajanja PO, ki so:
1. zadovoljstvo svojcev;
2. zadovoljstvo izvajalcev;
3. dostopnosti do PO z vidika možnosti vključevanja izvajalcev PO;
4. delež PO izvajane doma in delež smrti doma;
5. delež bolnikov, ki so bili v času izvajanja PO hospitalizirani;
6. delež bolnikov, ki so v času izvajanja PO bili v urgentni ambulanti;
7. delež bolnikov pri katerih je bil vključen v obravnavo TSPO;
8. delež bolnikov, pri katerih je bila PO izvajana z izvajalci, ki imajo dodatna znanja iz PO;
9. izvajanje ocene simptomov, učinkovitost in način vodenja simptomov;
10. delež svojcev, pri katerih je bila izvajana psihosocialna podpora;
11. delež izdelanih standardov PO;
12. delež bolnikov, ki so imeli za izvajanje PO zagotovljene potrebne MTP;
13. umestitev programa paliativne oskrbe v Splošni in področni dogovor.

Projekt se izvaja v :

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Koordinator regije in v kliniki: Andreja Peternelj
Splošni bolnišnici Jesenice
Koordinator: Zdenka Kramar
Onkološki inštitut
Koordinator regije in v bolnišnici: Tanja Žagar, Klelija Štrancar
UKC Ljubljana
   Klinika za abdominalno kirurgijo
   Koordinator:
   Klinika za gastroenterologijo
   Koordinator:
   Nevrološka klinika
   Koordinator:
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Koordinator regije in v bolnišnici: Milka Kavaš
Slovensko društvo hospic
Koordinator: Tatjana Žargi


Projekt PO 2009/10
» Dokumentacija
» Aktualno
» Več o projektu
» Pogosto zastavljena vprašanja
» Izvajalci
» Povezave