DomovDejavnost bolnišniceKlinična dejavnostZdravstvena nega in oskrba › Koordinator odpusta

KOORDINATOR ODPUSTA


Danes smo v zdravstvu priča številnim dejavnikom, ki skrajšujejo ležalno dobo in njihovemu vplivu na intenzivnost obravnave hospitaliziranih pacientov. Povprečna starost pacientov se viša, veča se kompleksnost njihove problematike zaradi kroničnosti bolezni. Pacienti so odpuščeni iz bolnišnične obravnave »še vedno bolni«, kar pomeni večji obseg in raznovrstnost njihovih potreb po odpustu, kar se odraža tudi v večjem pritisku na službe in izvajalce zdravstvene dejavnosti in tudi ostale službe, ki nudijo pomoč posamezniku pri izvajanju dnevnih in podpornih življenjskih aktivnosti.

Pri odklonjenih bolnikih (ali pri hitrem odpustu) je potrebno zagotoviti vodenje na bolnikovem domu. Tozadevno vidimo možnost pomembne vloge zdravstvene nege v Kliniki Golnik in na terenu.

V Kliniki Golnik smo pripravili profil koordinatorja odpusta.

Predviden koordinator odpusta je vezni člen obravnave bolnikov s potrebami po nadaljnji obravnavi v domačem okolju ali institucionalnem varstvu in omogoča kontinuiteto obravnave, predvsem pa boljšo informiranost bolnika, njegove družine in izvajalcev zdravstvene in socialne oskrbe na vseh ravneh obravnave.

Naloge in pristojnosti koordinatorja odpusta

Koordinator odpusta se bo v prvem letu vključil v obravnavo pri vseh bolnikih, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
 • imajo kronično bolezen (KOPB, TB, astma, kronična srčna obolenja, neoplazme) in
 • pri katerih je ob sprejemu in odpustu ugotovljena II ali višja stopnja zahtevnosti zdravstvene nege.

Kdo je koordinator odpusta?

Koordinator odpusta je izkušena medicinska sestra, ki dobro pozna organiziranost bolnišnice in tudi zdravstvenega sistema. Pozna specifičnosti obravnave bolnikov s kroničnimi stanji, imeti mora veščine učinkovitega komuniciranja ter organizacijske sposobnosti.

Naloge in kompetence koordinatorja odpusta

 • Koordinacija dela z vodjo negovalnega tima in ostalimi službami vključenimi v oskrbo bolnika, ki se nanaša na pripravo bolnika na odpust (vsakodnevni obhod koordinatorja odpusta po vseh oddelkih),
 • sistematično spremljanje pravočasnega ugotavljanja potreb z standardnim vprašalnikom pred odpustom,
 • spremljanje, predlaganje in preverjanje izvedbe potrebnih zdravstveno vzgojnih programov in učenja veščin bolnika in svojcev,
 • spremljanje aktivnega vključevanja bolnikov v načrtovanje odpusta;
 • komunikacija z bolnikom en teden po odpustu,
 • informiranje bolnika o aktivnostih, ki so vezane na odpust (pisne in ustne informacije),
 • svetovanje bolniku oz posredovanje potrebnih informacij (zdravniku, vodji negovalnega tima, drugim službam),
 • posredovanje Obvestila službi zdravstvene nege patronažnem varstvu in zbiranje povratnih informacij,
 • komunikacija z bolnikovim osebnim izbranim zdravnikom,
 • komunikacija s patronažno medicinsko sestro v bolnikovem lokalnem okolju in drugimi službami, ki bodo izvajale potrebno oskrbo,
 • vodenje odpustne dokumentacije zdravstvene nege in statistično spremljanje odpustov.


Zdravstvena nega in oskrba
» Koordinator odpusta
» Krožki kakovosti
» Nakutna bolnišnična obravnava (negovalni oddelek)
» Učne delavnice za bolnike