DomovDejavnost bolnišniceStrokovne službe › Register za tuberkulozo

REGISTER ZA TUBERKULOZOV Kliniki na Golniku je bil leta 1954 ustanovljen Register za tuberkulozo, imenovan tudi Centralni register za tuberkulozo. Ta je ostal na Golniku zaradi posebne vloge klinike v zgodovini boja proti tuberkulozi v Sloveniji. Klinika je bila v preteklosti namreč zgrajena z namenom obravnave bolnikov s tuberkulozo in tu se je zdravila tudi večina bolnikov iz Slovenije ter ostalih delov takratne Jugoslavije. Pomemben del sanatorija na Golniku je predstavljal Centralni register. Tu so se koordinirali skoraj vsi ukrepi proti tuberkulozi v Sloveniji (registracija bolnikov, fluorografiranje, cepljenje). Kasneje je register postajal bolj enota za zbiranje podatkov o bolnikih s tuberkulozo. Začeli pa so zbirati tudi podatke o kroničnih pljučnih boleznih in pljučnem raku. V zadnjih letih je zbiranje podatkov o drugih boleznih postalo domena Inštituta za varovanje zdravja ali Registra raka. Zaradi vse večjih zahtev Svetovne zdravstvene organizacije o obravnavi epidemije tuberkuloze je od leta 1996 postopno potekala prenova nacionalnega programa in z njo tudi prenova Registra za tuberkulozo. Laboratoriji za diagnostiko tuberkuloze so registru začeli poročati o pozitivnih izvidih pregledov kužnin na bacile tuberkuloze, izpopolnila se je registracija bolnikov s tuberkulozo in rutinsko se je začelo spremljanje občutljivosti bacilov za posamezne antituberkulotike. Nujno je postalo spremljanje izida zdravljenja in izvajanje nadzora nad prejemanjem zdravil pri bolnikih s tuberkulozo. Obseg podatkov, ki so se stekali v register, se je zelo povečal, in za njihovo hranjenje in obdelavo je bil odslej potreben računalnik. Z letom 2001 se je začela izvajati tudi registracija oseb, ki so bile v tesnem stiku s tuberkuloznimi bolniki in so bile predvidene za pregled na aktivno tuberkulozo ali latentno okužbo z njo. Tu so pomembni podatki o rezultatih njihovih pregledov in podatki o izvajanju preventivnega zdravljenja s kemoprofilakso. Z ukinitvijo neselektivnega cepljenja s cepivom BCG v letu 2005 zaradi nizke incidence tuberkuloze, je register začel spremljati podatke o izvajanju cepljenja pri novorojencih, kjer še obstaja indikacija za cepljenje. Podatke v obliki letnega poročila za preteklo leto se posreduje območni enoti Zavoda za zdravstveno varstvo. Delo je brez stalne uporabe računalnika postalo nemogoče. V letu 2012 se je prešlo na nov način zbiranja in obdelovanja podatkov. Po več letih razvijanja se je začelo uporabljati novo računalniško aplikacijo, ki deluje v internetnem okolju, zagotavlja večuporabniški dostop do podatkov in je locirana na strežniku. S pomočjo te aplikacije je vsakemu uporabniku omogočeno tudi pregledovanje podatkov in izdelava raznovrstnih poročil. Register je postal aktiven člen pri obravnavi epidemije tuberkuloze, saj s pravočasnim zaznavanjem posebnosti bistveno vpliva na kakovostnejšo obravnavo bolnikov s tuberkulozo in njihovih kontaktov. Za spremljanje epidemije so na voljo tedenska poročila, sicer pa letni pregledi o registriranih bolnikih s tuberkulozo in njihovih značilnostih. Register pripravlja poročila, ki jih na zahtevo posreduje Inštitutu za varovanje zdravja in vsem zainteresiranim sodelavcem. Pripravlja pa tudi podrobnejša poročila, ki jih posreduje Evropskemu centru za preprečevanje in spremljanje bolezni v Stockholmu (European Centre for Disease Prevention and Control). S posredovanjem podatkov sodeluje pri evropskem projektu spremljanja multirezistentne tuberkuloze v Evropi.


Kontakt:
Petra Svetina, dr. med. spec.
Tel: +396 4 256 92 80
Elektronska pošta: petra.svetina@klinika-golnik.si
Strokovne službe
» Lekarna
» Register za tuberkulozo
» Socialna služba
» Centralna administracija in arhiv
» Služba oskrbe
» Higienik Klinike Golnik
» Knjižnica