DomovKatalog informacij javnega značaja › Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA


Kratek opis delovnega področja organa:

Klinika Golnik je klinična, raziskovalna in pedagoška ustanova. Kot terciarna ustanova obravnava bolnike s pljučnimi in alergijskimi boleznimi iz celotne Slovenije, istočasno pa je učna baza za dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Na sekundarni ravni, poleg diagnostike in zdravljenja bolnikov s pljučnimi in alergijskimi boleznimi, izvaja tudi diagnostiko in zdravljenje pri drugih bolnikih z boleznimi notranjih organov, prvenstveno z boleznimi srca in zgornjih prebavil ter s sladkorno boleznijo. Klinično dejavnost izvaja na sedmih oddelkih z več kot 200 posteljami. Ambulantno dejavnost izvaja v pulmološki in alergološki ambulanti na Golniku in v Ljubljani, v internistični ambulanti na Golniku ter v internistični ambulanti in ambulanti za sladkorne bolnike v Kranju. Izvaja tudi funkcionalne preiskave: endoskopski oddelek izvaja bronhoskopijo, gastroskopijo inkolonoskopijo, oddelek za kardiovaskularno funkcijsko in ultrazvočno diagnostiko, v okviru katerega izvaja tudi holterjevo monitorizacijo ter desnostransko srčno kateterizacijo, oddelek za respiratorno funkcijsko diagnostiko, laboratorij za motnje dihanja v spanju ter rentgenski oddelek. Klinika ima tudi popolno laboratorijsko dejavnost (laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo, laboratorij za respiratorno mikrobiologijo, laboratorij za mikobakterije, laboratorij za citologijo in patologijo, laboratorij za imunologijo in molekularno biologijo). Na kliniko sprejemajo bolnike iz vse Slovenije. Ker klinika spada med terciarne ustanove na področju pulmologije in alergologije, se na bolniških oddelkih zdravijo tudi bolniki z najtežjimi diagnostičnimi in terapevtskimi težavami. Na kliniki vodijo in oblikujejo centralni register za tuberkulozo in register za trajno zdravljenje s kisikom ter z umetno ventilacijo na domu za vso Slovenijo.

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja klinike:


Državni predpisi: »Register predpisov RS
Register področnih predpisov: »Register področnih predpisov

Predpisi EU: »Predpisi na portalu EU v brezplačni bazi EUR-Lex
Register področnih predpisov: »Register področnih predpisov
Predlogi predpisov na spletnih staneh Vlade RS: »Predpisi Vlade RS

Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS:
»Predlogi zakonov Državnega zbora RS
»Predlogi aktov Državnega zbora RS


Seznam notranjih aktov:
Sklep o preoblikovanju Bolnišnice Golnik - Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo v univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik (povezava)
Statut Bolnišnice Golnik - kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo (povezava)
Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu
Pravilnik o izvajanju izobraževanja v zavodu
Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril
Poslovnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa
Pravilnik o počitniški dejavnosti
Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in/ali prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc
Pravilnik o raziskovalni dejavnosti
Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov
Pravilnik o uporabi službenih vozil
Pravilnik o uporabi računalniške opreme
Pravilnik o izvajanju uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega za javne uslužbence
Pravilnik o štipendiranju
Pravilnik o izvajanju nagrajevanja redne delovne uspešnosti
Poslovnik o delu upravnih kolegijev
Pravilnik o oddaji JN malih vrednosti
Pravilnik izvajanja nabave
Navodilo za dodelitev študijskega dopusta
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Bolnišnici Golnik - Kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergijo
Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v KOPA Golnik
Pravilnik o rednem strokovnem nadzoru
Pravilnik o zbiranju in varovanju osebnih in drugih podatkov
Navodila za podpisovanje pogodb
Pravilnik o oddaji garažnih prostorov v najem
Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem
Poslovnik o delu sveta zavoda
Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda bolnišnice Golnik
Pravilnik o zbiranju podarjenih sredstev

Sklep vlade
Statut Klinike Golnik
Poslovnik o delu Sveta zavoda Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Pravilnik o varovanju osebnih in drugih podatkov v Kliniki Golnik
Pravilnik o oddaji javnih naroÄŤil male vrednosti (JNMV)
Pravilnik o naÄŤinu posredovanja informacij javnosti
Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih