DomovStrokovna javnost › Izobraževalna dejavnost

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo je tudi pedagoška ustanova za dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje zdravstvenih delavcev – predvsem študentov medicine, sicer pa tudi študentov farmacije, zdravstvene nege, laboratorijske dejavnosti in psihologije. Pedagoško delo poteka na oddelkih, diagnostičnih enotah in laboratorijih.
V kliniki zaposleni habilitirani učitelji svoje znanje prenašajo na glavne zdravstvene fakultete v Sloveniji. Bodoče zdravstvene sodelavce poučujejo na Medicinskih fakultetah v Ljubljani in Mariboru, Fakulteti za farmacijo, Visokih šolah za zdravstveno nego Jesenice in Izola.

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ MEDICINE MF LJUBLJANA

Študenti 3. letnika Medicinske fakultete v Ljubljani se v Kliniki Golnik izobražujejo v okviru vaj iz Internistične propedevtike.
Študenti 6. letnika opravljajo vaje iz predmeta Interna medicina, večina po dvanajst tednov, nekateri po šestih tednih zamenjajo bolnišnico in drugi del vaj opravljajo drugje. Vaje študentov zajemajo teoretični del s predavanji in seminarji ter praktično delo z bolniki na vseh oddelkih bolnišnice.

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ MEDICINE MF LJUBLJANA

Najdlje se v Kliniki Golnik zadržijo zdravniki sekundariji: osem mesecev v sklopu rednega dela sekundariata iz predmeta Interna medicina in nekateri še dodatni mesec do šest mesecev izbirnega dela programa. V tem času spoznajo več oddelkov bolnišnice.

SPECIALIZANTI IZ DRUGIH BOLNIŠNIC

se v Kliniki Golnik izobražujejo na področju pulmologije in alergologije ter na intenzivnem oddelku: specializanti medicine dela, prometa in športa ter specializanti anesteziologije dva meseca, specializanti interne medicine tri do štiri mesece, specializanti za delo na področju pulmologije pa 2–6 let.

PRAKTIČNI POUK BRONHOSKOPIJE

V Kliniki Golnik poteka tudi praktični pouk bronhoskopije za specialiste pulmologe oz. za tiste zdravnike, ki potrebujejo znanje te veščine pri svojem delu (anesteziologi, kirurgi …).
Poleg bolniških oddelkov večina gostujočih v Kliniki Golnik spozna delo na oddelku za respiratorno fiziologijo, delo v posameznih laboratorijih bolnišnice, izobražujejo se tudi na rentgenološkem oddelku in sodelujejo na konzilijih.

ZDRAVSTVENI TEHNIKI IN VIŠJE MEDICINSKE SESTRE

V Kliniki Golnik poteka tudi praktični pouk bronhoskopije za medicinske sestre, ki delajo v enotah endoskopije - bronhoskopije. Na bolniških oddelkih spoznavajo delo dijaki srednjih zdravstvenih šol in študenti visokih strokovnih šol. Na oddelkih prav tako poteka pedagoško delo v okviru opravljanja pripravništva za zdravstvene tehnike in diplomirane medicinske sestre.

LABORATORIJSKI DELAVCI

V Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo poteka pedagoško delo v okviru opravljanja pripravništev za laboratorijske strokovnjake, tako na nivoju srednje, višje/visoke strokovne kot univerzitetne stopnje izobrazbe. V laboratoriju opravljajo študentje tudi prakso v okviru srednje laboratorijske šole in različnih univerzitetnih študijev.

ŠTUDENTI FARMACIJE

Kliniki Golnik je učna baza za pouk predmeta Klinična farmacija na Fakulteti za farmacijo. Študenti v okviru tega predmeta opravljajo vaje na bolniških oddelkih. Precej študentov se odloči tudi, da v Kliniki Golnik naredijo raziskavo za diplomsko nalogo.

» Posebno znanje alergologija
» Posebno znanje alergologija - dnevnik


Univerzitetni in visokošolski učitelji in asistenti

Kadivec
doc. dr. Saša Kadivec , prof. zdr. vzg.
Bajrovič
asist. Nissera Bajrovič , dr. med., spec.
Cerk Porenta
asist. mag. Kristina Cerk Porenta , dr.med., spec.
Čufer
prof. dr. Tanja Čufer , dr.med., spec.
Eržen
doc. dr. Renato Eržen , dr. med., spec.
Fležar
izr. prof. dr. Matjaž Fležar , dr. med., spec.
Kern
prim. Izidor Kern , dr. med., spec.
Korošec
izr. prof. .dr. Peter Korošec , univ. dipl. biol.
Knez
asist. dr. Lea Knez , mag. farm., spec.
Košnik
prof. dr. Mitja Košnik , dr.med., spec.
Marc Malovrh
doc. dr. Mateja Marc Malovrh , dr. med., spec.
Marčun
prim. asist. dr. Robert Marčun , dr. med., spec.
Meško Brguljan
doc. dr. Pika Meško Brguljan , univ. dipl. kem., spec.
Rozman
doc. dr. Aleš Rozman , dr. med., spec.
Škrgat
doc. dr. Sabina Škrgat , dr. med., spec.
Šarc
asist. mag. Irena Šarc , asist. mag.
Tomič
doc. dr. Viktorija Tomič , dr. med., spec.
Zidarn
doc. dr. Mihaela Zidarn , dr. med., spec.