DomovKatalog informacij javnega značaja › Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


Neposreden dostop
Do informacij javnega značaja lahko dostopate, če se osebno zglasite v Kliniki Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, pri strokovnem sodelavcu za pravno področje, in sicer vsak torek od 9. 00 do 10. 00 ure.
Na svetovnem spletu so dostopne naslednje informacije javnega značaja:
- prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa, povezana z državnim registrom predpisov na spletu,
- programe, strategije, stališča, mnenja, študije in druge posebne dokumente, ki se nanašajo na delovno področje organa,
- predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa,
- vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila,
- podatke o upravnih storitvah,
- druge informacije javnega značaja.

Te informacije so brezplačno dostopne na spletni strani Klinike Golnik, z naslovom: http://www.klinika-golnik.si/ oziroma na elektronskem naslovu: kopa.tajnistvo@klinika-golnik.si.

Dostop na podlagi posebne zahteve
Dostop do informacij javnega značaja, ki niso neposredno dostopne pri strokovnem sodelavcu za pravno področje ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno ali pisno.

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje – če to lahko stori brez kakršnegakoli predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji katerikoli razlog, določen v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, to je:
1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen;
2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;
3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov;
4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike;
5. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek;
6. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi;
7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi;
8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi;
9. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine;
10. podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje naravne ali kulturne dediščine, ni dostopen javnosti zaradi varovanja naravne oziroma kulturne vrednote; 11. podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa.
V teh primerih lahko zavod pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.
Ob pozitivni rešitvi vaše zahteve, vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije, tako da vam jo bomo, glede na vašo zahtevo dali na vpogled, vam zagotovili prepis, fotografijo ali elektronski zapis.
Ustna zahteva - V času uradnih ur se lahko zglasite pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja in ustno izrazite svojo zahtevo. Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja ustno, ne plačate upravne takse za vlogo in je takšna zahteva povsem brezplačna, vendar pa v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na negativno odločitev zavoda. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.
Pisna zahteva – Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko pošljete po pošti na naslov: Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, z oznako Info. j. znač. Pisno zahtevo lahko oddate tudi osebno na sedežu zavoda med uradnimi urami. Zahteva mora vsebovati: navedbo organa, kateremu se zahteva pošilja, osebno ime, firmo ali ime prave osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravilo, lahko dobite le na vpogled. Za vložitev zahteve je potrebno plačati upravno takso. Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Zavod mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne vloge. Zavod lahko le izjemoma s posebnim sklepom podaljša rok za odločanje za največ 30 delovnih dni. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je zavod zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 delovnih dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod zaradi tega ne more obravnavati, vas bomo pozvali, dajo v roku, ki ga določi zavod, dopolnite. Rok ne sme biti krajši od 3 delovnih dni.

Delni dostop do informacij – zavod vam je dolžan posredovati informacijo le, če jo dejansko posreduje – če to lahko stori brez kakršnegakoli predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacije lahko zavrne le, če obstoji kateri izmed zakonsko določenih razlogov. V teh primerih vam lahko zavod pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop. Delni dostop pomeni kopijo dokumenta, v katerem bodo tiste dele, do katerih vam skladno z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali naredili drugače nedostopne. Če gre za dokumente v elektronski obliki pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne.

V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je bila vaša zahteva zavrnjena, ter zoper sklep, s katerim je bila zahteva zavržena. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor pred Upravnim sodiščem.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami
Po svojih najboljši močeh bo Klinika Golnik zagotovila tudi informacije v obliki in na način, ki bo primeren tudi za ljudi s posebnimi potrebami.