0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Informacije javnega značaja Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik


1.    Osnovni podatki:

Naziv organa: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (skrajšani naziv: Klinika Golnik)
Odgovorna oseba: direktorica Klinike Golnik doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.
Datum objave: 2005
Datum zadnje spremembe: 9. 6. 2023

2.    Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga:

Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Skrajšani naziv: Klinika Golnik
Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik
Direktorica: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.
Spletni naslov: http://www.klinika-golnik.si/
Telefon: +386 (0)4 25 69 100
E-pošta: tajnistvo@klinika-golnik.si
Identifikacijska številka: SI66719585
Matična številka: 1190997
Transakcijski račun: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
BIC: BSLJSI2X
IBAN: SI56 0110 0603 0277 603

Klinika Golnik je klinična, raziskovalna in pedagoška ustanova. Kot terciarna ustanova obravnavamo bolnike s pljučnimi in alergijskimi boleznimi iz celotne Slovenije. Klinika Golnik na področju alergologije, klinične imunologije in pulmologije vodi stroko v državi, nudi vrhunske storitve pri diagnostiki in zdravljenju teh bolezni ter nudi bolniku celovito obravnavo na enem mestu. Na sekundarni ravni, poleg diagnostike in zdravljenja bolnikov s pljučnimi in alergijskimi boleznimi, izvajamo tudi diagnostiko in zdravljenje pri bolnikih z boleznimi notranjih organov. Smo tudi učna baza za dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v Sloveniji in iz tujine. Kot vrhunska klinična, raziskovalna in pedagoška ustanova skrbi za razvoj stroke, potrebne za izvajanje ključnih dejavnosti, ter izvaja inovativen in vrhunski raziskovalni in pedagoški program. Klinika Golnik opravlja tudi določene dejavnosti s področja gospodarskih dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je ustanovljena.

Dislocirana enota Klinike Golnik:

Pnevmološka in alergološka ambulanta Ljubljana

Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana
Tel. št.: +386 (0)4 2569 700
E-pošta: narocanje.amb@klinika-golnik.si


a) Organigram in podatki o organizaciji organa:

Organi Klinike Golnik:

 • svet zavoda, 
 • strokovni svet,
 • direktor. 

Člani Sveta zavoda Klinike Golnik:

1. kot predstavniki ustanovitelja:

 • mag. Klara Mihaldinec,
 • Polona Krpač Gornjak,
 • Metka Petek Uhan,
 • Jasmina Špende,

2. kot predstavnik zavarovancev:

 •  Daniela Dimić,

3. kot predstavnik uporabnikov:

 •  Gaja Štovičej,

4. kot predstavnica zaposlenih: 

 • Tina Jerič.

Organigram Klinike Golnik:

Organigram.pdf

I. Vodstvo:

Direktorica: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.
Pomočnik direktorice za področje zdravstvene nege: Gregor Ziherl, dipl. zn.
Pomočnik direktorice za upravno in poslovno področje: Marko Rupret, univ. dipl. ekon.
Pomočnik direktorice za razvoj in raziskave: Matjaž Šifkovič, mag. posl. ved

II. Bolniški oddelki in njihove notranje organizacijske enote:

Oddelek 100
Vodja: prim. Katarina Osolnik, dr. med., spec.

 • Služba zdravstvene nege oddelka 100
  Vodja: Katja Zupanc, dipl. m. s.

Bolniški oddelek 300
Vodja: Katja Adamič, dr. med., spec.

 • Služba zdravstvene nege oddelka za interventno pulmologijo
  Vodja: Nataša Grahovec, mag. vzg. in med. v zdr.

Alergološka enota - oddelek 300
Vodja: doc. dr. Peter Kopač, dr. med., spec.

 • Služba zdravstvene nege oddelka 300
  Vodja: Karmen Perko, dipl. m. s.

Oddelek 600 za neinvazivno ventilacijo
Vodja: asist. mag. Irena Šarc, dr. med., spec.

 • Služba zdravstvene nege oddelka 600 za neinvazivno ventilacijo
  Vodja: Ditka Benedičič Katona, dipl. m. s.

Oddelek 700
Vodja: prim. Petra Svetina, dr. med., spec.

 • Služba zdravstvene nege oddelka 700
  Vodja: Maruša Ahačič, mag. zdr. nege    

Oddelek za intenzivno nego in terapijo
Vodja: Vladimir Dimitrić, dr. med, spec.

 • Služba zdravstvene nege za intenzivno nego in terapijo
  Vodja: Edin Mahić, dipl. zn.
 • Služba kirurške zdravstvene nege
  Vodja: Jana Šubic, dipl. m. s.

Oddelek za internistično onkologijo
Vodja: Katja Mohorčič, dr. med., spec.

 • Služba zdravstvene nege oddelka za internistično onkologijo
  Vodja: Shpresa Sopaj, dipl. m. s.

Oddelek za respiratorno fizioterapijo, rehabilitacijo in dietetiko
Vodja: Tomaž Hafner, dr. med., spec.

 • Enota za fizioterapijo
  Vodja: Diana Tubin, dipl. fiziot.

III. Oddelki za klinično diagnostiko:

Oddelek za respiratorno funkcijsko diagnostiko
Vodja: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

Oddelek za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko
Vodja: prim. doc. dr. (Republika Hrvaška) Robert Marčun, dr. med., spec.

 • Služba zdravstvene nege oddelka za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko
  Vodja: Nina Štuhec, dipl. m. s.

Oddelek za radiologijo
Vodja: mag. Igor Požek, dr. med., spec.

Vodja službe radioloških inženirjev: Anja Jerman, dipl. inž. radiol. tehnol.

Oddelek za endoskopijo dihal in prebavil
Vodja: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

 • Služba zdravstvene nege oddelka za endoskopijo dihal in prebavil
  Vodja: Marija Petrinec Primožič, dipl. m. s.

Oddelek za motnje dihanja med spanjem
Vodja: asist. Kristina Ziherl, dr. med., spec.


IV. Oddelki za laboratorijsko diagnostiko:

Laboratorij za mikobakterije
Vodja: Špela Klemen, dr. med., spec.

Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo
Vodja: dr. Miha Skvarč, dr. med., spec.

 • Enota za nespecifično mikrobiologijo
  Vodja: Vesna Špendal, dipl. inž. kem.

Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo
Vodja: doc. dr. Pika Meško Brguljan, univ. dipl. kem., spec.

Laboratorij za citologijo in patologijo
Vodja: prim. Izidor Kern, dr. med., spec.

 • Enota za citologijo
  Vodja: Simona Gabrič, dipl. inž. lab. biomed.
 • Enota za patologijo
  Vodja: Antonija Urbanc, inž.

Laboratorij za klinično imunologijo in molekularno genetiko
Vodja: izr. prof. dr. Peter Korošec, univ. dipl. biol., spec.

 • Enota za imunologijo
  Vodja: dr. Urška Stojković Bidovec, univ. dipl. biol.


V. Ambulantna poliklinična služba:

Pnevmološka alergološka ambulanta Golnik
Vodja: Tina Jerič, dr. med., spec.

 • Služba zdravstvene nege pnevmološke in alergološke ambulante
  Vodja: Jana Tršan, dipl. m. s.    

Pnevmološka alergološka ambulanta Ljubljana
Vodja: prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., spec.

 • Služba zdravstvene nege pnevmološke in alergološke ambulante
  Vodja: Jana Tršan, dipl. m. s.

Internistična in diabetološka ambulanta 
Vodja: Marjan Kristanc, dr. med., spec.

 • Služba zdravstvene nege internistične in diabetološke ambulante
  Vodja: Tanja Žontar, dipl. m. s.

Urgentna ambulanta
Vodja: Rok Lombar, dr. med., spec.

 • Služba zdravstvene nege urgentne ambulante
  Vodja: Jasna Črešnovar, dipl. m. s.    

Antikoagulacijska ambulanta 

Vodja: Ana Balažic, dr. med.


VI. Službe oskrbe:

Služba sterilizacije s higienikom
Vodja: mag. Mojca Novak, dipl. sanit. inž.

Socialna služba
Vodja: Gregor Ziherl, dipl. zn.

Kurirska služba
Vodja: Katja Ožbolt (nadomešča: Tina Ožbolt)

Čistilna služba
Vodja: mag. Tatjana Kosten, univ. dipl. biol.

Služba za naročanje
Vodja: Tanja Žontar, dipl. m. s.

VII. Oddelek za raziskovalno delo:
Vodja: prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., spec.


VIII. Republiški register za tuberkulozo in ostali registri:
Vodja: prim. Petra Svetina, dr. med., spec.


IX. Podporne službe:

Lekarna
Vodja: Tina Morgan, mag. farm., spec.

Finančno-računovodska služba
Vodja: Lea Ulčnik, mag. posl. in ekon. ved

 • Enota za plan in analize, vodja: Larisa Hajdinjak, mag. jav. upr.

Služba za razvoj ljudi pri delu
Vodja: Olivera Kostič, mag. prav. in manag. neprem.

Klinično psihološka služba

Tajništvo direktorja

Knjižnica

Služba za medicinsko in poslovno informatiko
Vodja: Tomaž Knific, mag. org. inf.

Služba zdravstvene administracije in zdravstvenega arhiva
Vodja zdravstvene administracije: Erna Juršinič, dipl. upr. org.
Vodja arhiva: Ankica Kerovec

Tehnična služba
Vodja: Boštjan Zakrajšek, inž. str.

 • Enota vzdrževanja, vodja: Ciril Pibernik, univ. dipl. ekon.

Služba nabave in javnih naročil
Vodja: Rok Kikel, univ. dipl. prav.

Recepcija
Vodja: Judita Žalik


X. Drugo:

Koordinator za kakovost in varnost
Doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.

 1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
  Rok Reja, mag. prav.
  Odvetniška družba Fatur Menard, o. p., d. o. o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
  Tel. št.: +386 (0)8 200 73 48
  E-pošta: dpo@fatur-menard.com


b) Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja: 

Doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec., direktorica Klinike Golnik
Golnik 36, 4204 Golnik
Tel. št.: +386 (0)4 2569 100
E-pošta: tajnistvo@klinika-golnik.si


c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa:


d) Sprejeti in predlagani strateški in programski dokumenti ter pomembnejša poročila, stališča, mnenja in analize z delovnega področja organa, urejeni po vsebinskih sklopih:


e) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:

Klinika Golnik vodi postopke v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah v zvezi s posredovanjem zdravstvene dokumentacije o pacientih in postopkom prve obravnave kršitve pacientovih pravic ter Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja v zvezi z zahtevami za posredovanje informacij javnega značaja.


f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ:

 • Evidenca pacientov (zdravstvena dokumentacija),
 • Register TBC bolnikov (Nacionalni/republiški register za tuberkulozo),
 • Evidenca postopkov prve obravnave kršitve pacientovih pravic,
 • Evidenca kliničnih preskušanj,
 • Register obvladovanja poslovnih tveganj.


g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ:

Druge informatizirane zbirke podatkov vodi Klinika Golnik v zvezi z internim poslovanjem (npr. Kadrovska evidenca, Evidenca zdravstvenih pregledih delavcev, Evidenca o stroških dela (PIS), Evidenca o izrabi delovnega časa (RIS), itd.).


3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu: 

Dostop do kataloga informacij javnega značaja je možen na spletni strani Klinike Golnik. Katalog v tiskani obliki je dostopen v Tajništvu uprave Klinike Golnik, vsak delavnik od 10. do 14. ure.
Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja prosilec lahko poda:

 • osebno v Tajništvu uprave Klinike Golnik, vsak delavnik od 10. do 14. ure,
 • po telefonu na tel. št.: +386 (0)4 2569 100, 
 • pisno na naslov Klinike Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik ali 
 • prek elektronske pošte na e-naslov: tajnistvo@klinika-golnik.si. 


4. Stroškovnik:

Vpogled v informacije javnega značaja je brezplačen. Klinika Golnik lahko prosilcu zaračuna materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov.
Enotni stroškovnik (17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)):
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

Informacije, povezane z organizacijo, strokovno – organizacijskimi vprašanji in poslovanjem Klinike Golnik (javna naročila, razpoložljivost opreme in kadra …)